Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Ответы на ент 20011


Ответы на ент 20011


?арахан мемлекеттігі ?лыс билеушілеріні? ???ы?ы к?п бол?аны соншалы?. Барлы? т?ра?тардан жергілікті материалдан жасал?ан тас ??ралдар табыл?ан: сада? пен найзаны? ?штары, балта, ?ашау, пыша?, ?ыр?ыш. Андронды?тар ?айтыс бол?ан адам келесі бір д?ниеге ауысады деп ойла?ан. Уезд басшысын та?айындайтын басшы Жауабы: Генерал Губернатор. XIX ?асырда те?ізде ж?зу ісін ме?геретін мектеп ашыл?ан ?ала Жауабы: Атырау. Бас?а а?залар тіршілігінде ?сімдіктер зор р?л ат?арады. Астрахань ?аласыны? ежелгі атауы ?андай бол?ан? К?птеген ?нерк?сіптер со?ыс?а ?ажетті заттар шы?аратын к?сіпорын етіліп ?айта ??рылды. М?ны білген Т??ырыл хан олар?а бірінші болып шабуылдап же?іске жетті. ?аза?стан республикасыны? туыны? авторы Жауабы: Ш. ?аза?стан тарихы ?лы Отан со?ысы 1941 - 1945 жылдар аралы?ында болды. Жошы?а Ертістен Орал тауына, одан о?т?стікке ?арай Каспий те?ізі мен Арал т??ірегіне дейінгі жерлер, Орта Азияда?ы иеліктерінен Солт?стік Хорезм мен Сырдария айма?ы, Ша?атай?а Мауераннахр, Жетісу, ?аш?ария, ?гедейге Батыс Мо??олия мен Тарба?атай айма?ы берілді. ?аза?стан тарихы Шы??ыс хан т?р. Б?л ??былыс атмосферада к?кірт ?ыш?ылыны? пайда болуына т?рткі болады. Оны? бесеуін ?ста?анда б?л аса елеулі жа?алы? болып ?абылданды ж?не оны ?рі ?арай зерттеуге жол ашты. Бал?аш к?ліні? солт?стігінде мекендейтін тыш?анны? т?рі:? Басып алын?ан жерлерді Шы??ыс хан ?лыстар?а б?лді де, ?лдарына ?лестіріп берді. Жеке меншік —мал?а, ал жерге - ?ауымды? , рулы? меншік болды. ?сімдіктер топыра?ты ?арашірікпен байытып, ??рылымын жа?сартады. Тірі а?залар, ?асиеттері, ма?ызы.


XIV ?асырды? 70 — 80 жылдарында ?мір Темір ?ай мемлекетті? аума?ына 10 ша?ты рет шабуыл жасады?


Бас?а а?залар тіршілігінде ?сімдіктер зор р?л ат?арады. Тірі а?залар ?зін ?орша?ан сырт?ы ортамен ты?ыз байланысты ж?не о?ан ба?ынышты. Мезолиттік материалды м?дениетті? айыры?шылы?тары осындай болды. ?аза?стан майданды шикізатпен ?амтамасыз ететін негізгі база?а айналды. Мал шаруашылы?ыны? дамуында жыл?ыны мініске ?йретуді?, к?ш-к?лік ретінде пайдалануды? орны ерекше болды. Со?ыстан кейін лауазымды ?ызметтер ат?ар?ан Хиуаз Доспанова?а Елбасыны? 2004жылы Жарлы?ымен Халы? ?а?арманы ата?ы берілген болатын. Адамны? мы? жылда?ан экономикалы? даму тарихы е? алдымен осы екі шаруашылы?ты жетілдіру тарихымен ты?ыз байланыста бол?аны ай?ын. ШЫН?ЫС ХАН Есугейден кейінгі хан сайланады. Со??ы 400 жылда 250 мы??а жуы? адам жанартауды? ат?ылау салдарынан ?айтыс бол?ан. Сонымен бірге б?л кезе?де ?о?амды? ?йымдастыру формаларыны? жо?ары дамуы орын алды: тайпалар немесе тайпалы? бірлестіктер ??рылды. Тірі а?заларды? таби?атта?ы ж?не адам ?міріндегі ма?ызы.

Related queries:
-> драйвер на sony handycam dcr hc23e
Жеке меншік —мал?а, ал жерге - ?ауымды? , рулы? меншік болды.
-> бланк подарочный сертификат путешествия
ответы на ент 20011

Видео по теме

:
Уютная встреча! - SAMP
-> видео драйвер на g41m p21 бесплатно для 7
?ауым ішінде мал-м?лік те?сіздігіні? шы?уы орны?а келе, ?леуметтік те?сіздік туды.
-> малые презентационные стенды
Соны? 497 - сі ?аза?станды?тар, ал 97 - сі ?аза?тар болды.
-> помогите найти ответы к диагностической работемиоо по обществознанию 19 января 2012г
К?птеген ?нерк?сіптер со?ыс?а ?ажетті заттар шы?аратын к?сіпорын етіліп ?айта ??рылды.
->SitemapОтветы на ент 20011:

Rating: 90 / 100

Overall: 94 Rates